fbpx
Chuyển tới nội dung
BACNINH.CITY Nhà Đất » Quy hoạch » Bắc Ninh cụ thể hóa quy hoạch và phát triển đô thị

Bắc Ninh cụ thể hóa quy hoạch và phát triển đô thị

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để cụ thể hóa các định hướng quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

Bắc Ninh đang tập trung thực hiện mục tiêu đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bắc Ninh, 10 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng và các địa phương trong tỉnh đã thẩm định, phê duyệt 28 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch; cung cấp thông tin quy hoạch, chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch cho 148 dự án; giới thiệu khảo sát địa điểm 36 dự án.

Sở đã chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023, Sở tham mưu Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 728/QĐ-TTg, đã tổ chức họp Ban chỉ đạo rà soát kết quả triển khai các quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh và Ban chỉ đạo ban hành Thông báo số 04/TB-BCĐ ngày 13/9/2023 để các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã thực hiện rà soát, cập nhật lập, điều chỉnh 32 đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn các huyện, thành phố theo định hướng tại quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 565/SXD-QH ngày 13/4/2023 để tập trung triển khai và được tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 150/UBND-XDCB ngày 09/5/2023. Đến nay đã tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu được 26 đồ án và đồng thời cho ý kiến tham gia về ý tưởng của 25/26 đồ án quy hoạch phân khu. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Gia Bình, đô thị Cao Đức, đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, đô thị Trung Kênh, đô thị Lâm Thao, đô thị Thứa, huyện Lương Tài; đồng thời rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại các địa phương theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế – xã hội.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/bac-ninh-cu-the-hoa-quy-hoach-va-phat-trien-do-thi-364885.html

Bình luận